sinecine ISSN: 1309-5838

21. Yüzyil Film Kurami Tartişmalarinda Film Felsefe İlişkisine Dair İki Tez: Sinematik Felsefe Mi Felsefi Sinema Mi?

Öz

Bu makalede felsefe olarak film ve felsefi bir araç olarak film olmak üzere iki tez irdele- necektir. Burada amaç, film kuramlarının temel sorusunu oluşturan aygıtın özü, sinematik imge, gerçeklik, sanallık, sinematik temsil ve ifade meselelerinin 21. yüzyıl film kuramı tar- tışmalarında hangi bağlamlarda ele alındığının bu iki tez aracılığıyla araştırılmasıdır. Makale- de ilk olarak, sinematik imgenin, düşünsel durumlarla ve farklı algısal süreçlerle girdiği ilişki, felsefe olarak film savunucularından Daniel Frampton’un sinemayı anlamada radikal bir yol olarak ortaya koyduğu Filmosophy (2006) adlı kitabıyla tartışılacaktır. Frampton’un yanı sıra Stephen Mulhall’un On Film’de (2002) ortaya koyduğu eylem halinde felsefe kavramının, otonom imgelerin varlığına dair işaret ettiği noktalar irdelenirken bu kavramın, sinemada saf imgenin mümkünlüğünü sorgulamada eksik bıraktığı noktalar gözden geçirilecektir. Öte yandan Paisley Livingston, Thomas E. Wartenberg, David Davies ve Tom McClelland gibi felsefe olarak film fikrine şüpheyle yaklaşan analitik film kuramcılarının yaklaşımlarında biçim kazanan felsefi bir araç olarak film tezi ele alınacak ve bu yaklaşımların sinema-felsefe ilişkisine dair yapılagelmiş tartışmaların üstünü naif bir bakış açısıyla örtmesi eleştirilecektir.

Anahtar Sözcükler: Felsefe olarak film, film felsefesi, film-varlık, film-dünya.