sinecine ISSN: 1309-5838

Ev Kadınlarının Sanat Filmlerini Anlamlandırma Süreci Üzerine Bir Alımlama Çalışması: Hayat Var Örneği

Öz

Bu çalışma eğitimde dezavantajlı, orta-alt sınıftan ev kadınlarının bir sanat filmini nasıl alımladığı üzerinedir. Örneklem olarak Hayat Var (Reha Erdem, 2008) filmi seçilmiştir. Çalışmada Janet Staiger’ın tarihsel-materyalist yaklaşımı ile Jackie Stacey’nin etnografik çalışmalarından faydalanılmıştır. Verilerin toplanmasında etnografik teknikler kullanılarak 5 ev kadınıyla odak grup görüşmesi yapılmış, film birlikte izlenerek katılımcı gözlem tekniği uygulanmıştır. Verilerin analizinde ise iki boyut amaçlanmıştır. Öncelikle izleyicilerin okuma bağlamı ve formasyonları ön plana koyularak filmi nasıl alımladıklarına muhafazakar bağlamsal söylemleri ışığında bakılmış; Pierre Bourdieu’nün sembolik sermaye, popüler estetik ve madde-biçim ayrımı üzerinden de “beğeni” ayrımları incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Film alımlama çalışmaları, izleyici araştırmaları, sanat sineması, popüler sinema, popüler estetik.