sinecine ISSN: 1309-5838

Filmde Suç ve Adalet: Postyapısalcı Bir Okuma

Öz
Bu makale, Richard Brooks’un In Cold Blood (Soğukkanlılıkla, 1967), Stanley Kubrick’in A Clockwork Orange (Otomatik Portakal, 1971) ve Orson Welles’in The Trial (Dava, 1962) filmlerine yoğunlaşarak, işledikleri –ya da işledikleri düşünülen– bir suç yüzünden kanun tarafından cezalandırılan karakterlere odaklanan bu üç film üzerinden suç, ceza ve adalet kavramlarını postyapısalcı açıdan incelemeyi hedeflemektedir. Bu incelemede, ceza yöntemlerinin zaman içinde değişen güç ilişkilerine bağlı olarak değişikliğe uğradığını savunan Michel Foucault ve alışılageldik, özcü yasa ve adalet anlayışlarını yapısöküme uğratan Jacques Derrida’nın teorileri başta olmak üzere güç ve adalet hakkındaki postyapısalcı söylemler temel alınmıştır. Bu makalenin amacı, ele alınan filmlerin üçünün de, başkarakterlerin çarptırıldığı cezaların haklılığını sorgulamak suretiyle, toplumda baskın olan ceza yöntemlerini ve adalet tanımlarını eleştirerek, ceza yasalarının haklı bir zemine dayandırılmasının olanaksızlığını savunan postyapısalcı görüşü pekiştirdiğini göstermektir.
Anahtar Sözcükler: Suç, ceza, adalet, postyapısalcılık, Michel Foucault, Jacques Derrida.