sinecine ISSN: 1309-5838

Kadın Gotiğinin Hayaletleri

Öz

Bu makale, kadın Gotiğinin çağdaş örnekleri arasında sayılabilecek Robert Zemeckis’in What Lies Beneath (Gizli Gerçek, 2000) ve Andres Baiz’in La Cara Oculta (Gizli Oda, 2011) filmlerinde kadının hayalet ve hayaletimsi bir figür olarak temsilini incelemektedir. İlk olarak, gerek hayaletin gerekse hayaletlerle ilintili bir kavram olan “musallat olma”nın, Gotiğin bir alttürü olan ve cinsiyetçi tahakküm, eve hapsolma gibi kadının ataerkil toplumda maruz kaldığı baskıları mesele edinen kadın Gotiğinde sıkça karşımıza çıkan metaforlar olduğu vurgulanacaktır. Bu makalede What Lies Beneath ve La Cara Oculta filmlerinin, ölü (veya dış dünyanın gözünde ölüden farksız) bir kadının başka bir kadına musallat olması temasını merkeze alarak cinsiyetçi tahakküme dikkat çektiği ve böylece feminist meseleleri dile getirdiği savunulacaktır. What Lies Beneath cinayet kurbanı bir kadının hayaleti vasıtasıyla cinsiyetçi tahakküme ve kadına yönelik şiddete dikkat çekerken, La Cara Oculta ise ataerkil, fallomerkezci kültürde kadınların hayalet konumuna indirgendiğini göstermektedir. Sonuç olarak bu makale, her iki filmde de kadının hayaletimsi bir figür olarak temsilinin, onu adeta bir hayalet konumuna indirgeyen fallomerkezci, ataerkil kültürde kadının maruz kaldığı tahakkümü, baskıyı, eril şiddeti anlatmanın vasıtası olduğunu gösterecektir.

Anahtar Sözcükler: Kadın Gotiği, hayalet, musallat olma, ataerki, cinsiyetçi tahakküm, Sembolik düzen.