sinecine ISSN: 1309-5838

Milliyetçilik ve Faillik Bağlamında Dedemin İnsanları

Öz
Bu çalışma Dedemin İnsanları filmini milliyetçilik kuramlarına dair sembol ve metinler aracılığıyla irdelemektedir. Çalışmada milliyetçiliği tartışırken, film metninde failin varlığı sorgulanmaktadır. Çalışmanın amacı dil, bayrak, ötekileştirme, cemaat gibi milliyetçilik kuramlarında değinilen temel kavram ve olguları metinler arası bir okuma ile incelemektir. Giriş bölümünde çalışmanın kuramsal dayanağını oluşturan yapısalcılık, post-yapısalcılık, sosyal bilimlerde milliyetçilik kuramları ve sinema milliyetçilik ilişkisi tartışılmaktadır. Milliyetçiliğin diğer gösterenlerinin yanı sıra ekonomi ve dil ile ilişkisinin üstünde durulmaktadır. İlerleyen bölümde film metninde milliyetçiliğin gösterenleri milliyetçilik kuramları bağlamında incelenmektedir. İnceleme yaklaşımı normatif değil pozitiftir, böylece çalışma filmin nasıl olması gerektiğinden ziyade, nasıl olduğu üstünde durmaktadır. Son bölümde ise filmin yönetmeni ile yapılan bir röportajda kendi sorduğu sorunun filmdeki cevabı aranmakta, bu soru son dönem Türk sinemasında yaygınlaştığı kabul edilen bir düşünce –devleti, yapıyı öne çıkaran; bireyi önemsizleştiren bir ikilik- ile birlikte tartışılmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Milliyetçilik, Dedemin İnsanları, fail.