sinecine ISSN: 1309-5838

Sinematik İmge Üzerine Düşünmek

Bu makalede, temel olarak, Gilles Deleuze’ün sinematik imgeye dair kurduğu eleştirel model açıklanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla öncelikle, 20. yüzyılın başından bu yana hareketli imgenin ontolojisine dair yapılagelmiş tartışmaların sahip olduğu genel çerçeveye bakılmıştır. Daha sonra ise, bu tartışmaların temelini oluşturan sinema ve felsefe ilişkisini belki de en sistematik hale getiren düşünürlerden biri olarak Deleuze’ün Cinema 1: The Movement-Image (1986) ve Cinema 2: The Time-Image (1989) adlı kitapları aracılığıyla imge, hareket ve zaman kavramları irdelenmiştir. Burada amaç, Deleuze’ün sinema felsefesinde içerilen terminolojinin kapsamlı ve derinlikli bir araştırmasından ziyade 20. yüzyıldan bu yana devam eden ve sinematik imgenin özüne dair tartışmaların Deleuze’ün yaklaşımı ile aldığı yeni biçiminin ele alınmasıdır.

Anahtar Sözcükler: İmge ontolojisi, sinematik temsil, hareket-imge, zaman-imge.